POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR
EUROTRAT

1. Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. EUROTRAT S.R.L., cu sediul pe Fizeșului, Gherla, jud. Cluj, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
https://eurotrat.ro/ denumit în continuare Site.

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. EUROTRAT S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, și anume

– nume şi prenume,

– adresa de e-mail,

– alte date din conținutul mesajului.

 

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. EUROTRAT S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel și datele colectate prin cookie-uri.

 

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1. Dacă sunteți client sau vizitator al Site-ului, S.C. EUROTRAT S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. EUROTRAT S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare (spre exemplu în cazul întocmirii și stocării facturilor).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. EUROTRAT S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

·         în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul utilizatorilor de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·         pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. EUROTRAT S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

4. Durata pentru care va prelucram datele

 

Ca principiu, S.C. EUROTRAT S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. EUROTRAT S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. EUROTRAT S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. EUROTRAT S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

S.C. EUROTRAT S.R.L. nu va dezvălui nici unei persoane sau părți terțe, oricare dintre datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră, afară de cazurile în care:

          este vorba despre o dezvăluire de date prevăzută de lege


6. Transferul datelor cu caracter personal

S.C. EUROTRAT S.R.L. nu va transfera datele dumneavoastră către alte părți terțe. Excepție de la această regulă este situația în care organele sau autoritățile statului ne solicită în mod expres și scris acest lucru, pentru îndeplinirea unei obligații legale. Totodată va transfera datele în cazul intereselor legitime apărate de EUROTRAT:


7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. EUROTRAT S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. EUROTRAT S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. EUROTRAT S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·         dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

o    acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o    în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o    în cazul în care persoana vizată vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o    în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o    în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o    datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. EUROTRAT S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

o    dumneavoastră, contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

o    prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o    noi, ca operator, nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumnevoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

o    vă opuneți prelucrării (altele decât cazurile de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. EUROTRAT S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

o    în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. EUROTRAT S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. EUROTRAT S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

o    în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dpo@eurotrat.ro.


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: 

https://eurotrat.ro/m/politica-privind-cookie-urile-ue/

 

Ultima actualizare 29.09.2021